Jaarverslag 2017

 Algemeen

 Het bestuur van de Stichting Indigo ziet terug op een jaar met een aantal opvallende veranderingen: niet zozeer wat de aanpak van de exposities in Kunsthal Hof88 betreft, maar meer in de personele bezetting die het mogelijk maakt om zo’n keer of 5 à 6 per jaar een kwalitatief goede expositie ‘neer te zetten’.

De ‘moeder’ van Indigo, Hanny Niessen, heeft namelijk bij de start van het winterseizoen afscheid genomen als coördinator. Zij coördineerde niet alleen, maar voerde ook veel zelf uit. Zó veel dat in haar opvolging slechts kon worden voorzien door twee coördinatoren aan te stellen! Eén voor de aansturing van de vrijwilligers en allerlei logistiek zaken, Hans Vat, en één voor de selectie van kunstenaars en het invullen van het expositieprogramma, Ineke Hofsté.

Hanny was vanaf de oprichting van Indigo, al weer meer dan een decennium geleden, samen met Ineke Pezie, de bezielende motor achter alles wat Indigo deed en uitstraalde. Gelukkig is Indigo Hanny nog niet helemaal kwijt: zij blijft deel uitmaken van het bestuur en kan vanaf die plek haar expertise nog volop inbrengen.

Er konden in 2017 weer een aantal  mooie exposities worden georganiseerd. Daarvoor is niet alleen de tomeloze inzet van de vrijwilligers nodig, maar ook geld. Veel geld, tenminste voor een Stichting als Indigo die het qua inkomsten voor het overgrote deel moet hebben giften (van een aantal toonaangevende bedrijven in Almelo, zoals Panalytical, Kroonoil en Cogas), donaties en subsidies. In het verslagjaar mochten wij twee substantiële bijdragen ontvangen: één van de Stichting Almelo Promotie en - op de valreep - één van het Stadsfonds Almelo. Dankzij deze substantiële bijdragen is het mogelijk om telkenjare weer de financiële eindjes aan elkaar te knopen. 

Het kunnen beschikken over twee coördinatoren blijkt al snel zijn vruchten af te werpen: nieuwe initiatieven liggen inmiddels op de ontwerptafel en er is meer tijd en aandacht voor het over het voetlicht brengen van Indigo bij de inwoners van (regio) Almelo en daarbuiten.

Gelukkig kon ook in 2017 de samenwerking met museum de Fundatie bestendigd worden en, net als in voorgaande jaren, bestond voor ouders de gelegenheid om met (kleine) kinderen naar kunst te komen kijken. Zij krijgen tegen geringe betaling een rondleiding ‘op maat’. Daarvan werd 8 keer gebruik gemaakt.

Ook werden de exposities bezocht door leerlingen van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, door leden van diverse clubs, door deelnemers aan zomer- en weekendscholen. Al deze bezoeken worden professioneel begeleid.

Het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA) heeft twee keer met honderden leerlingen medegebruik gemaakt van onze exposities.

De contacten met de directie van Hof88 waren ook in 2017 plezierig en constructief. Omdat het aantal bezoekers bij de openingen gestaag toeneemt wordt voor de vernissages met regelmaat uitgeweken naar de kapel van het Hof88 complex.  

Als te doen gebruikelijk participeerde Indigo ook in 2017 in de activiteiten van Kunststappen: de openstelling van galeries en dus ook van de Kunsthal van Hof88 op de eerste zondag van de maand. Ook waren diverse exposities - tijdens de pauze -  te bezichtigen voor de bezoekers van de concerten van de Stichting Kamermuziek Almelo.

 

De exposities

Indigo 62
15 januari t/m 2 april
Recent afgestudeerden aan de AKI te Enschede, met werk van Ilonka Bannink, Willemijn Calis, Bolanos Reekers, Nancy de Graaf, Jennifer de Graaff, Elmar Ipskamp, Juliane Menke en Cees Smidt.
Aantal bezoekers 987 + 190 leerlingen via KEPA en diverse rondleidingen.

Indigo 63
9 april t/m 28 mei
Lotje de Lussanet en Peter van den Akker
Aantal bezoekers 461 + 440 kinderen via KEPA
Het gesprek met de kunstenaars trok 80 bezoekers

In de week van de amateurkunst van 1 t/m 11 juni werd een expositie van de Jeugd Kunst Academie Twente en Schildergroep Kaliber gefaciliteerd.
Aantal bezoekers 122

Indigo 64
18 juni t/m 27 augustus
Museum de Fundatie in Zwolle met werk van Jan Cremer, Pieter Henket, Paul de Reus, Henk Visch, Jef Diederen en Alexandra Schabracq, alsmede in de tuinzaal een expositie van de winnaar van de Heartfundprijs van Heartpool: Helena Hoogenraad.
Aantal bezoekers 678 + 2x een rondleiding en kinderen van de zomerschool

Indigo 65
10 september t/m 5 november
Kees Stoop
Aantal bezoekers 1069

Indigo 66
12 november t/m 28 januari 2018
Stofwisseling met werk van Gertie Bijkerk, Anne van den Heuvel, Jantine Koppert, Nahrin Malki en Wilna Simpelaar.
Aantal bezoekers ultimo 16 december 2017: 465

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Indigo bestond op 31 december 2017 uit:

Harm Jan Wibbens, voorzitter
Hanny Niessen, lid
Gerrit Slaghuis, penningmeester
Willem Rauwerdink, publieke relaties
Henk Zielhuis, secretaris

Februari 2018

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

  31-12-2017   31-12-2016     31-12-2017   31-12-2016
ACTIEF         PASSIEF      
                 
VASTE ACTIVA -   -   EIGEN VERMOGEN      
                 
          Stand per 1 januari 8.541   2.833
          Nadelig resp voordelig saldo -2.099   5.708
                 
            6442   8541
                 
VLOTTENDE ACTIVA         KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)
                 
Vorderingen 2.570   659          
          kortlopende schulden en       
  2.570   659   overige schulden 1.406   1.859
                 
            1.406   1.859
                 
Liquide middelen 5.278   9.741          
                 
                 
Totaal activa 7.848   10.400   Totaal passiva 7.848   10.400

 

               
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017      
               
          2017   2016
Baten          
jaardonaties       6.965   6.523
subsidie en sponsoring     6.750   14.500
overige baten       1.984   2.643
          15.699   23.666
Lasten              
tentoonstellingskosten en suppoosten 16.605   16.539  
algemene kosten     1.193   1.419  
          -17.798   -17.958
               
Nadelig resp. voordelig saldo     -2.099  

5.708

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                                                                                       
De stichting is opgericht op 2 april 2009.                                                       
                                                       
Tenzij anders wordt vermeld vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op basis van historische kosten.                                                       
De in de balans opgenomen vorderingen en schulden zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan het bedrag, dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen c.q.betaald.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde, van het verslagjaar , worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.                                                       

 

Bewaren

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Almelo Promotie, Kroon Oil, 
Panalytical, Urenco en
 Cogas Cultuurfonds.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

Kunsthal HOF88 Elisabethhof 6 7607 ZD  Almelo     Routebeschrijving
Openingstijden:  dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 uur