Over ons

Over ons

Stichting Indigo organiseert  professionele tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst.
Daarvoor maken we gebruik van  de museale ruimte van Kunsthal Hof 88

Jaarlijks organiseren we  6 grote tentoonstellingen  met werk van landelijke, internationale en regionale kunstenaars. Behalve schilderijen, sculpturen, keramiek en sieraden, tonen we  met regelmaat ook fotografie, video, objecten en installaties.

Een van de 6 tentoonstellingen is de jaarlijkse  Fusion met Museum de Fundatie waarbij prominent werk uit de collectie van het museum  bij ons getoond  wordt.

Belangrijke terugkerende activiteiten zijn Kinderen Kijken Kunst en rondleidingen voor basisschoollleerlingen in het kader van het Kepa.
Naast de “reguliere” tentoonstellingen  bieden we Almelose amateurkunstenaars een podium in het kader van de week voor de amateurkunst.
En m.i.v. 2018 vindt de jaarlijkse expositie voor de Herman Krikhaarprijs in de Kunsthal plaats.

Indigo is voor 100% een vrijwilligersorganisatie.
De huisvesting wordt gefaciliteerd door de gemeente Almelo en  Theater Hof 88.

De kosten voor tentoonstellingen worden slechts voor een klein deel gedekt door een projectsubsidie.
Voor ons bestaan zijn we dan ook afhankelijk  van de giften van donateurs.  Donateur worden?

Foto's en plattegrond van de kunsthal

 

 Film 10 jaar Indigo van Aad van der Valk
Technische realisatie www.prudento.com

Bewaren

Doelstelling Indigo

Doelstelling Indigo

In de statuten staat vermeld dat de Stichting Indigo Almelo exposities van hedendaagse en toegepaste kunst met regionale uitstraling in de gemeente Almelo en omgeving organiseert.

Zowel het werk van toonaangevende kunstenaars uit het oosten des lands als dat van andere Nederlandse en buitenlandse kunstenaars wordt geëxposeerd.

De exposities van Stichting Indigo Almelo in de Kunsthal van HOF 88 zijn in de afgelopen tien jaar voor inwoners van Almelo en daarbuiten een begrip geworden als het gaat om aansprekende tentoonstellingen van een hoog niveau.

De Stichting kent alleen vrijwilligers. Deze krijgen geen enkele beloning. Aan enkele vrijwilligers wordt een onkostenvergoeding toegekend.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08193354. Rekeningnummer: NL42ABNA0627021190

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Indigo Almelo bestaat uit:

  • Harm Jan Wibbens, voorzitter
  • Henk Zielhuis, secretaris
  • Gerrit Slaghuis, penningmeester
  • Willem Rauwerdink, public relations
  • Hanny Niessen, bestuurslid

  • Ineke Hofste, artistiek coördinator
  • Hans Vat, algemeen coördinator

 

Kunstcommissie
Ineke Hofste
Hanny Niessen
Ineke Pezie
Ulco Proost

 

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden binnen Indigo worden verricht door in totaal 17 vrijwilligers.
Zo  kennen we  suppoosten, vrijwilligers voor de inrichting van de tentoonstellingen, administratieve zaken, schoonmaakwerkzaamheden, bardiensten bij openingen, publiciteit en hand- en spandiensten.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  Als u belangstelling en enige affiniteit hebt met kunst nodigen we  u van harte uit een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2015 van de Stichting Indigo Almelo, stichting voor kunstexposities in Almelo

Algemeen

Het bestuur van de Stichting Indigo ziet terug op een 7-tal kwalitatief goede exposities in de Kunsthal van Hof88. Eén van die 7 was een bijzondere: namelijk een expositie van werk van Charlotte van Pallandt en van Paul Citroen. Niet alleen het geëxposeerde werk was voor Indigo-begrippen bijzonder, maar ook de samenwerking met museum De Fundatie te Zwolle en Heino. Het was voor de eerste keer dat Indigo samenwerking binnen de museale wereld zocht en vond. En eerlijk is eerlijk: dat is goed bevallen en smaakt naar meer.

Met deze expositie kreeg het 10-jarig bestaan van de Stichting Indigo Almelo een extra feestelijk tintje, maar het lastige is wel dat bijzondere exposities direct ook weer hogere kosten met zich meebrengen. Dankzij een forse financiële injectie vanuit het Cultuurarrangement, dat de gemeente Almelo is aangegaan met de provincie Overijssel, konden we het hoofd boven het financiële water houden.

Een substantiële financiële bijdrage van de Stichting Almelo Promotie maakte het daarnaast mede mogelijk om de andere 6 exposities in 2016 te organiseren. Samen met de - financiële - steun van bedrijven als PANalytical, Enrichment Technology Nederland BV, Cogas en Kroonoil weet de trouwe schare van donateurs van Indigo zich zodoende breed gesteund in hun wens om in Almelo exposities van een aansprekend niveau te kunnen bezoeken.

Aan de organisatie van een tentoonstelling gaat best veel werk vooraf. Laat staan wanneer er in één jaar 6 moeten worden georganiseerd, met als kers op de slagroom een expositie met werk van het museum De Fundatie. Al die activiteiten hebben echter ook hun publicitaire vruchten afgeworpen: in de regionale media en in huis-aan-huis bladen werd volop aandacht besteed aan de exposities. En voor het eerst was ook duidelijk te merken dat bezoekers van buiten de regio de exposities bezochten. Wel jammer dat voor velen van hen de route naar Hof88 voor hun gevoel veel weg had van een speurtocht. Duidelijke bewegwijzering, bijvoorbeeld te rekenen vanaf de ‘toegangspoort’ het Centraal Station, werd node gemist. Een aandachtspunt voor het nieuwe jaar derhalve.

De ervaringen met de expositie van werken van Charlotte van Pallandt en Paul Citroen zijn aanleiding geweest voor het openen van samenwerkingsbesprekingen met het Rijksmuseum Twenthe. In het voorjaar van 2016 zal het eerste resultaat van de beoogde samenwerking al zichtbaar worden. En gelukkig was niet alleen Indigo tevreden met het resultaat van de samenwerking met museum De Fundatie, ook de museumdirectie bleek tevreden te zijn. Daarom wordt in de tweede helft van 2016 weer een expositie ingericht die onder auspiciën van museum De Fundatie tot stand komt.     

Bij iedere expositie bestaat voor ouders de gelegenheid om met (kleine) kinderen naar kunst te komen kijken. Zij krijgen tegen geringe betaling een rondleiding ‘op maat’. 9 keer maakten groepen kinderen in het verslagjaar gebruik van deze mogelijkheid op de zondagmorgen.

Ook werden de exposities bezocht door leerlingen van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, door leden van diverse clubs, door deelnemers aan zomer- en weekendscholen. Al deze bezoeken worden professioneel begeleid. 

Het Kunst Educatie Platform Almelo heeft twee keer met honderden leerlingen medegebruik gemaakt van onze exposities.

Als noviteit kan genoemd worden de tentoonstelling van 20 t/m 25 oktober met aansluitend een veiling van werk uit het gemeentelijk kunstbezit, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan een goed doel. Indigo heeft de organisatie van deze tentoonstelling, die in handen was van een aantal serviceclubs, zo goed mogelijk gefaciliteerd.   

 

De contacten met de directie van Hof88 waren ook in 2016 plezierig en constructief. Omdat het aantal bezoekers bij de openingen gestaag toeneemt wordt voor de vernissages met regelmaat uitgeweken naar de kapel van het Hof88 complex.  

Als te doen gebruikelijk participeerde Indigo ook in 2016 in de activiteiten van Kunststappen: de openstelling van galeries en dus ook van de Kunsthal van Hof88 op de eerste zondag van de maand. Ook waren diverse exposities - tijdens de pauze -  te bezichtigen voor de bezoekers van de concerten van de Stichting Kamermuziek Almelo.

 

De tentoonstellingen

Indigo 50
11 januari t/m 15 februari
Beeldhouwwerk van Frida Waanders, schilderijen van Joke Neurdenburg en Harry Schomaker en foto’s van Patricia van de Camp
600 bezoekers

Indigo 51
22 februari t/m 6 april
Schilderijen van Jan ten Voorde
1020 bezoekers

Indigo 52
12 april t/m 13 mei
De Noordelijke Aquarellisten
630 bezoekers

Indigo 53
7 juni t/m 5 juli
Qassim Alsaedy
300 bezoekers

Indigo 54
12 juli t/m 6 september ‘de Fundatie te gast bij Indigo’
Werk van Charlotte van Pallandt, portretten van Paul Citroen
gecompleteerd met werk van Robert Roelink
1260 bezoekers

Indigo 55
13 september t/m 18 oktober Almelose kunstenaars met
Rob Koenders, Paul Tieke en Menno Dimitri Ouderkerk
640 bezoekers

Indigo 56
1 november t/m 27 december
Albert Bouhuis en Pamela Mc Adam
700 bezoekers

Samenstelling bestuur:
In de loop van het verslagjaar heeft Hanny Niessen, na 10 hectische jaren, het stokje van coördinator exposities overgedragen aan dr. Hanneke van Schooten. Hanny blijft lid van de commissie die mogelijke exposanten opspoort en bezoekt. Van die commissie maken, naast de voorzitter, Hanneke van Schooten, ook deel uit Ineke Pezie, Truus Landman en Ulco Proost.  

Het bestuur van de Stichting Indigo bestond op 31 december 2015 uit:

Harm Jan Wibbens, voorzitter
Hanny Niessen, lid
Hanneke van Schooten, coördinator exposities
Gerrit Slaghuis, penningmeester
Willem Rauwerdink, publieke relaties
Henk Zielhuis, secretaris

Februari 2016

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

 

  31-12-2017   31-12-2016     31-12-2017   31-12-2016
ACTIEF         PASSIEF      
                 
VASTE ACTIVA -   -   EIGEN VERMOGEN      
                 
          Stand per 1 januari 8.541   2.833
          Nadelig resp voordelig saldo -2.099   5.708
                 
            6442   8541
                 
VLOTTENDE ACTIVA         KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)
                 
Vorderingen 2.570   659          
          kortlopende schulden en       
  2.570   659   overige schulden 1.406   1.859
                 
            1.406   1.859
                 
Liquide middelen 5.278   9.741          
                 
                 
Totaal activa 7.848   10.400   Totaal passiva 7.848   10.400

 

 

               
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017      
               
          2017   2016
Baten          
jaardonaties       6.965   6.523
subsidie en sponsoring     6.750   14.500
overige baten       1.984   2.643
          15.699   23.666
Lasten              
tentoonstellingskosten en suppoosten 16.605   16.539  
algemene kosten     1.193   1.419  
          -17.798   -17.958
               
Nadelig resp. voordelig saldo     -2.099  

5.708

 

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                                                                                       
De stichting is opgericht op 2 april 2009.                                                       
                                                       
Tenzij anders wordt vermeld vindt de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat plaats op basis van historische kosten.                                                       
De in de balans opgenomen vorderingen en schulden zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. Onder nominale waarde wordt verstaan het bedrag, dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen c.q.betaald.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde, van het verslagjaar , worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.                                                       

 

Bewaren

Dank aan de vele donateurs, de gemeente Almelo, Almelo Promotie, Kroon Oil, 
Panalytical, Urenco en
 Cogas Cultuurfonds.
Faciliteiten beschikbaar gesteld door Theater Hof88.

Kunsthal HOF88 Elisabethhof 6 7607 ZD  Almelo     Routebeschrijving
Openingstijden:  dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 uur